Uploaded: 5th June 2018

AuthorDehong Huo,Wanqun Chen,Lu Zheng,Xiangyu Teng,Chao Lin

End milling,Finite element method (FEM),Micromachining,Vibration

Download File