Uploaded: 16th June 2023

AuthorKosuke Sumiyoshi, Hiroo Shizuka, Katsuhiko Sakai, Takuro Ando, Kazuhito Kurose, Hisanori Terui

Cutting,Friction,Lubrication,Machinability

Download File