Uploaded: 16th June 2023

AuthorHiroo Shizuka, Katsuhiko Sakai, Takuto Kawai, Karin Yamamoto, Kentaro Miyajima, Manabu Aso, Yoshikazu Ishitsuka, Masashi Watanabe, Katsutoshi Fukagawa, Mitsuhiro Kawabata

Drilling,Monitoring,Strain,Wear

Download File