Uploaded: 3rd June 2022

AuthorJian Gao, Xichun Luo, Wenlong Chang, Yi Qin, Wenkun Xie, Pengfei Fan, Rashed Hasan, YANQUAN GENG, Yongda Yan

Atomic force microscopy (AFM),Electrode,Nano manufacturing,Oxidation

Download File