Uploaded: 3rd June 2022

AuthorAkira Goto, Hirofumi Suzuki, Tatsuhiro Sakai, Akinori Yui, Tsunehiro Nakagawa, Toshiyuki Moriizumi, Toshikiyo Makino

Mold (or Mould),Optical,Texture,Ultrasonic

Download File