Uploaded: 12th June 2020

AuthorNan Yu, Hélène Mainaud Durand , Jinghang Liu, Fengzhou Fang

Control,Cutting,Finite element method (FEM),Ultrasonic

Download File