Uploaded: 10th June 2021

AuthorJIANG GUO, Bo Pan, Renke Kang, Dongxing Du, Wen Huang, Bin Wang, Zengxu He

Algorithm,Deformation,Lapping,Residual stress

Download File