Endless diamond wire saw for monocrystalline silicon cutting